Tussen ambacht en kunst

De inbreng van de vertaalkunde bij de totstandkoming van de Nieuwe Bijbelvertaling

Saskia van der Lingen

Voordracht

  • Symposium Babel en Bijbel: De Nieuwe Bijbelvertaling tussen academie en ambacht, Amsterdam, januari 2005
Tussen ambacht en kunst

De vertaalkundige beweegt zich op het gebied tussen wetenschap en ambacht. Hij is op de hoogte van de verschillende vertaaltheoretische inzichten,  maar zoekt daarin vooral het praktisch nut voor de vertaalpraktijk en gaat daarbij eclectisch te werk. Wel kiest hij bij het maken van een vertaling uiteraard een eenduidige strategie. Zo ging het ook in het project Nieuwe Bijbelvertaling. De vertaler beweegt zich tussen ambacht en kunst. Hij wendt zijn ambacht aan om kunstwerken te herscheppen en bevindt zich daarmee in het gezelschap van de uitvoerend kunstenaars. Ooit werd mij, toen ik me eens kritisch uitliet over een bepaalde toneeluitvoering, gevraagd wat ik dan eigenlijk voor eisen stelde aan een voorstelling. Na enig nadenken antwoordde ik dat ik, op welke manier dan ook, verrast en ontroerd wilde worden. Dit blijkt ook bij de beoordeling van andere kunstvormen een heel bruikbaar criterium. Ook bij De Nieuwe Bijbelvertaling kunnen we de vraag stellen of we erdoor worden verrast en ontroerd.